Geodeziniai matavimai
Paulius Takarevičius
Tel. nr.: 8 340 33033
Tel. nr.: 8 654 97252
El. p.: geodezija@aase.lt


 

Pastatų kadastriniai matavimai
Neringa Matulionytė
Tel. nr.: 8 677 05 003
El. p.: n.matulionyte@gmail.com

2010 metais UAB,,AASE“ pradėjo teikti geodezijos paslaugas. Bendrovė vykdo visus geodezinius bei žemėtvarkos darbus, atlieka nekilnojamojo turto kadastrinius matavimus. Įmonė yra viena moderniausių ir greičiausiai augančių, geodezines paslaugas teikiančių, bendrovių Ukmergės rajone.
UAB ,,AASE“ pasižymi išskirtiniu veiklos inovatyvumu atliekant įvairaus pobūdžio geodezinius matavimus. Bendrovė naudoja moderniausią techninę ir programinę įrangą, atitinkančią aukščiausius pasaulinius kokybės standartus. Patirtis bei rimtas požiūris į verslą mums leidžia tinkamai bei kokybiškai atlikti geodezinius projektus, ir taip pelnyti ilgalaikį klientų pasitikėjimą bei įvertinimą.

Bendrovė teikia šias geodezijos paslaugas:

Kas tai? Tai tikslus suformuotų žemės sklypų plotų nustatymas. Atliekant kadastrinius matavimus paženklinamos ir nustatomos žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje, matuojami žemės sklype esantys statiniai ir įrenginiai, kartografuojami žemės naudmenų kontūrai, pažymimi plane objektai ir teritorijos, kuriems nustatytos specialios žemės ir miško naudojimo sąlygos, kiti žemės naudojimo apribojimai ir servitutai, parengiamas žemės sklypo planas, apskaičiuojamas bendras žemės sklypo plotas, parengiama žemės naudmenų eksplikacija, apskaičiuojama žemės sklypo vertė, parengiami žemės sklypo kadastro duomenys ir sudaroma nekilnojamojo turto objekto kadastrinio matavimo byla. Kam tai reikalinga? Geodeziniai matavimai reikalingi parduodant, dovanojant, išnuomojant privačios žemės sklypus ne žemės ūkio veiklai (kitai paskirčiai) taip pat norint sklypus padalinti, atidalinti, sujungti arba atlikti jų amalgamaciją, keičiant sklypų tikslinę paskirtį, formuojant valstybinės žemės sklypus, bei jeigu jų pageidauja žemės savininkas. Reikalingi dokumentai:
 1. Žemės sklypo registro pažymėjimas;
 2. Preliminarus sklypo planas (abrisas);
 3. Statinių esančių sklype registro pažymėjimas (jei statiniai registruoti);
 4. Statinių (jei yra sklype) išdėstymo schema.
Pastatų kadastriniai matavimai reikalingi nekilnojamojo turto apskaitai, sandoriams, apmokestinimui, nekilnojamojo turto ir teisių į jį registravimui. Statinių (pastatų, patalpų) kadastriniai matavimai atliekami statiniams (juos pastačius, rekonstravus, kapitališkai suremontavus ar kitaip pertvarkius), kuriems Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka privalomas statybos leidimas ir pripažinimas tinkamais naudoti. Kadastriniai matavimai taip pat atliekami nebaigtiems statyti statiniams, kurių statytojai pageidauja juos įregistruoti nekilnojamojo turto registre kaip nebaigtus statyti. Pastatų kadastriniai matavimai turi būti atlikti iki tol, kol statybos valstybinę priežiūrą atliekančios institucijos pripažins statinius tinkamais naudoti. Tais atvejais, kai statinys nebaigtas statyti - iki pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių, išdavimo. Reikalingi dokumentai:
 1. Žemės sklypo (statinių) registro pažymėjimas;
 2. Žemės sklypo geodezinis ar preliminarus planas;
 3. Statybos (rekonstrukcijos) leidimas;
 4. Projektas;
 5. Įsakymas dėl adreso suteikimo (jei nėra suteiktas).
 • Konsultuojame dėl statybų užbaigimo, aktų bei deklaracijų pildymo;
 • Dokumentų, reikalingų patvirtinti statybos užbaigimą, parengimas.
Tai ūkininko sodybos vietos parinkimas, planuojant statyti ar plėsti ūkininko sodybą. Reikalingi dokumentai:
 1. Žemės sklypo planas;
 2. Žemės sklypo registro pažymėjimas;
 3. Statinių registro pažymėjimą ir išsidėstymo schema (jeigu yra);
 4. Žemėtvarkos skyriaus leidimas;
 5. Rajono savivaldybės išduotas projekto rengimo sąlygos;
 6. Ūkininko pažymėjimas.
Kas tai? Tai topografijos-geodezijos ir matavimų inžinerijos veiklos sritis, apimanti žemės paviršiaus gamtinių ir fizinių objektų erdvinį matavimą bei vaizdavimą topografiniuose žemėlapiuose ir planuose standartizuotais metodais. Topografiniame plane išsamiai vaizduojama esama vietovės situacija, reljefas ir požeminės komunikacijos. Kam tai reikalinga? Vietovės topografiniai planai būtini pradedant bet kokius projektavimo darbus. Pagal normatyviniais dokumentais nustatytą tvarką projektavimo darbai gali būti atliekami ant topografinio plano, parengto ne vėliau kaip prieš vienerius metus. Reikalingi dokumentai:
 1. Žemės sklypo registro pažymėjimas;
 2. Atliekamo topografinio plano schema su apibrėžta riba.
Kas tai? Tai geodeziniai matavimai kai matuojami nutiesti požeminiai tinklai ir komunikacijos, matavimų metu nustatomi jų aukščiai (altitudės), valstybinėje koordinačių sistemoje. Kam reikalinga? Šie geodeziniai matavimai atliekami naujai montuojant ar tiesiant požeminius inžinerinius tinklus bei komunikacijas. Pagal normatyviniais dokumentais nustatytą tvarką visi naujai sumontuoti požeminiai inžineriniai tinklai gali būti pradėti eksploatuoti tik atlikus ir suderinus šių tinklų bei komunikacijų geodezines nuotraukas. Ši sąlyga yra būtina užtikrinti saugiam inžinerinių tinklų funkcionavimui bei eksploatavimui. Reikalingi dokumentai:
 1. Žemės sklypo registro pažymėjimas;
 2. Žemės sklypo planas;
 3. Statinių, esančių šiame sklype, registro pažymėjimas (jei tokie yra);
 4. Skaitmeninė topografinė nuotrauka;
 5. Požeminių tinklų ir komunikacijų projektas.
Kas tai? Šie darbai atliekami atstatant sunaikintus riboženklius arba pasitikslinant esamų riboženklių vietą įtarus kad jie galėjo būti neleistinai perkelti. Kam tai reikalinga? Rengiantis (planuojant) pirkti, išsinuomoti ar kita forma įsigyti žemės sklypą, rekomenduojama atlikti esamų riboženklių sutikslinimą (patikrinimą), pagal žemės sklypo ribų planą kuris bus pateikiamas sandoriui atlikti. Reikalingi dokumentai:
 1. Žemės sklypo registro pažymėjimas;
 2. Žemės sklypo planas su koordinačių žiniaraščiu.
Kas tai? Tai geodeziniai matavimai, atliekami prieš statant įvairios paskirties statinius norint, kad jų padėtis atitiktų projektą. Pateikus projektą, matavimo metu, pagal pateiktus projektinius brėžinius, vietovėje nužymima pastatų montavimo vieta ir ašys. Kam reikalinga? Ašių nužymėjimas reikalingas tam, kad statant statinį nebūtu nukrypstama nuo projekto. Reikalingi dokumentai:
 1. Turimas žemės sklypo planas;
 2. Techninis projektas arba schemos.
 • Atstovaujame registruojant/išregistruojant pastatus; Konsultuojame pastatų teisinės registracijos klausimais;
 • Rengiame nekilnojamojo daikto dalių apskaičiavimo projektus;
 • Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų (statinių, patalpų) formavimo (padalijimo, atidalijimo, sujungimo, perdalijimo) schemų rengimas, nekeičiant buvusios paskirties;